احراز هویت

متن زیر را دست نویس بهمراه کارت ملی و کارت بانکی در کنار خود قرارداده وسلفی از خود بگیرید(مانند نمونه عکس روبرو) و در فرم زیر بارگذاری نمایید. باتشکر تترهوم


اینجانب: .............................. فرزند: ............................... باکد ملی: ...................................... متولد: ....................................... صادر از : ............................................ جهت خرید تتر از سایت تتر هوم متعهد می شوم که اطلاعات و یا خود حساب و کارت بانکی را در اختیار دیگران قرار نداده چرا که این امر براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مسئولیت تمام مبلغ ارسالی خود و موارد ذکر شده را براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، بر عهده می گیرم. و ضمنا مبالغی که از حساب اینجانب واریز می شود در جهت خرید ارز دیجیتال برای خودم می باشد و برای شخص دیگری نمی باشد و متعهد می شوم که از خدمات این وب سایت تنها برای فعالیت های مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران استفاده نماییم .
امضا و تاریخ

متن زیر را دست نویس نوشته به همراه کارت ملی از طریق فرمت روبه رو بارگذاری نمایید


اینجانب: .............................. فرزند: ............................... باکد ملی: ...................................... متولد: ....................................... صادر از : ............................................ جهت خرید تتر از سایت تتر هوم متعهد می شوم که اطلاعات و یا خود حساب و کارت بانکی را در اختیار دیگران قرار نداده چرا که این امر براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مسئولیت تمام مبلغ ارسالی خود و موارد ذکر شده را براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، بر عهده می گیرم. و ضمنا مبالغی که از حساب اینجانب واریز می شود در جهت خرید ارز دیجیتال برای خودم می باشد و برای شخص دیگری نمی باشد و متعهد می شوم که از خدمات این وب سایت تنها برای فعالیت های مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران استفاده نماییم .
امضا و تاریخ

ارسال مدارک

احراز هویت